Interview Calls

 • Srishti Grover
 • Tanvi Garg
 • Rythm Babbar
 • Saurabh Singh
 • Anusha Jain
 • Dinesh
 • Abhishek Rawat
 • Simran K
 • Drishti Narula
 • Shivam
 • Poojita Khanna
 • Tanu Mittal
 • Anirudh Khakolia
 • Khushboo Kansal
 • Tania Agrawal
 • Navratan Choudhary
 • Henam Singla
 • Manish Gupta
 • Ankush Garg
 • Aman Aggarwal
 • Gautam Mishra
 • Aditya Vikram Seth

ISI RESULTS FINAL

 • Anirudh Khakolia (1st RANK) DELHI
 • Srishti Grover (2nd RANK) DELHI
 • Navratan Choudhary (10th RANK) DELHI
 • Anusha Jain DELHI
 • Tanvi Garg DELHI
 • Aditya Vikram Sett KOLKATA
 • Simran K KOLKATA
 • Ankush Garg KOLKATA
 • Aman Aggarwal KOLKATA

Also, waitlisted

 • Abhishek Rawat
 • Shivam
 • Poojita Khanna
 • Khushboo Kansal
 • Henam Singla
 • Tanu Mittal
 • Manish Gupta
 • Drishti Narula
 • Gautam Mishra
Frequently Asked Questions