• MEET MEHTA (Rank 2)
 • ARUN ANANTHA KRISHNAN (Rank 4)
 • ASHOK KUMAR (Rank 6)
 • RABI MONDAL
 • SRISHTY JAIN
 • MEGHA GARG
 • PIYUSH RANJAN
 • RIDHIVI SRIVASTAVA
 • SAURABH YADAV
 • ANWESHA DASH
 • TUSHAR GOYAL
 • SHOAIB ASHRAF
 • MUNSHI KHAN
 • RAVI PANDEY
 • MINAKSHI SONI
 • DEEPANSHI TULI
Frequently Asked Questions